¾ domów jednorodzinnych w Polsce jest źle ocieplonych i niedogrzanych. 70% domów jednorodzinnych jest ogrzewanych kotłem lub piecem węglowym, zanieczyszczających najbliższe otoczenie pyłami oraz substancjami rakotwórczymi.

  Bariery

Wdrożenie programu kompleksowej termomodernizacji w kształcie proponowanym przez autorów raportu Strategia modernizacji budynków: Mapa Drogowa 2050 wymaga zniwelowania kilku ważnych barier. Najważniejsze z nich to:

  1. Brak spójnego i dostosowanego do potrzeb systemu finansowania. Każdy z sektorów rynku budynków ma swoją specyfikę wynikającą m.in. z przyjętego modelu finansowania, poziomu kosztów transakcyjnych, średniej wartości inwestycji, horyzontu czasowego, w którym dokonywana jest ocena korzyści ekonomicznych, czy modelu podejmowania decyzji.
  2. Brak dostępności długoterminowego kredytowania remontów. Brak długoterminowego, łatwo dostępnego i taniego finansowania znacząco utrudnia możliwość przeprowadzania kompleksowych działań remontowych, prowadzących do szybkiego osiągnięcia znaczących efektów energetycznych, przede wszystkim w sektorze budynków jednorodzinnych. Brak łatwo dostępnych, długoterminowych środków na modernizację domów jednorodzinnych sprawia, że właściciele obiektów tego typu zwlekają z remontami do ostatniej chwili, a decyzję podejmują ad hoc, bez przeprowadzenia uprzednio audytów czy optymalizacji zakresu projektu.
  3. Wysokie koszty transakcyjne. Przeprowadzenie kompleksowego procesu termomodernizacji wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych m.in.: z dotarciem do potencjalnego klienta z ofertą wsparcia, z czasem poświęconym na rozpoznanie problemu, a także nakładów na przygotowanie dokumentacji technicznej i kredytowej. Cechą charakterystyczną działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej jest ich relatywnie niewielka wartość. Proporcja pomiędzy kosztami transakcyjnymi i wartością działań inwestycyjnych jest zwykle niemal zbliżona, co może podważyć rentowność realizacji projektów, nawet tych wspartych dotacjami.
  4. Niski poziom wiedzy po stronie wykonawców (firm budowlanych, architektów, kierowników budowy), przekładający się wprost na błędy w projektach, doborze i wdrożeniu rozwiązań technologicznych, a w rezultacie na parametry wznoszonych budynków.

Więcej na temat barier wdrożenia kopleksowego programu termomodernizacji budynków znajduje się w raporcie „Strategia modernizacji budynków: Mapa Drogowa 2050”, w rozdziale Bariery głębokiej termomodernizacji w Polsce i sposoby ich przezwyciężania.

Plik do pobrania